Polityka ochrony danych osobowych

Dziękujemy, że powierzyliście nam swoje dane osobowe.

Chronimy Twoje dane osobowe, z najwyższą starannością, dlatego też, w związku z wejściem w życie zmian wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), poniżej informujemy Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Państwa danych jest Bednarczyk i Sobczak Lekarze Specjaliści Spółka Partnerska, z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-626 Warszawa, ul. Aleja Niepodległości 54 lok. 42, KRS:0000309926, REGON: 141500555, NIP:5213495152.

2. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności wszystkich osób fizycznych uczestniczących w relacjach biznesowych Administratora.

3. Rolę Inspektora Ochrony Danych pełni Zarząd Spółki. Można się z nim skontaktować pod adresem mailowym: [email protected].
Wszelkie pytania i uwagi można kierować również telefonicznie: +48 22 241 54 54 lub poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie www.an54.pl/kontakt.
Możliwy jest także kontakt pisemny na adres: AN54 Bednarczyk i Sobczak, ul. Aleja Niepodległości 54 lok. 42, 02-626 Warszawa, z dopiskiem ”Inspektor Ochrony Danych”.

4. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, a także dane osób fizycznych uczestniczących w procesach biznesowych. Dane osobowe są zbierane w trakcie nawiązywania i realizacji procesów biznesowych takich jak umowy gospodarcze, ale i również w trakcie prowadzonych procesów marketingowych.

5. Do danych osobowych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy Administartora.

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych są nasi Podwykonawcy – podmioty techniczne i laboratoria analityczne, współpracujące z nami w ramach realizacji badań, wymienieni na końcu niniejszego dokumentu.

7. Cel przetwarzania, zakres i czas przetwarzania są szczegółowo omówione w dedykowanych klauzulach (we właściwej sekcji na stronie internetowej bądź w trakcie realizacji procedur medycznych na miejscu w przychodni).

8. Administrator zapewnia nieprzerwany dostęp do Państwa danych i możliwość ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania) w każdej chwili. Administrator zapewnia możliwość przenoszenia danych osobowych, które Państwo dostarczyliście, tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, oraz macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, macie Państwo prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zgodzie jaką od Państwa otrzymaliśmy, można ją odwołać przez wycofanie zgody bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, które to dokonano przed wycofaniem zgody. W celu skorzystania z prawa należy skontaktować się z nami. Dane kontaktowe wskazane wyżej.

9. Macie Państwo prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych na potrzeby:
– marketingu bezpośredniego, w tym profilowania
– monitoringu wizyjnego – ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową/umowami lub z przetwarzaniem danych osobowych.
Przyczyną tego sprzeciwu musi być szczególna Państwa sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celu lub celach, co do których wyraziliście Państwo sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z nami. Dane kontaktowe zostały wskazane na początku dokumentu.

10. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
– art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyrażona przez Państwa zgoda
– art. 6 ust. 1 lit. b RODO zawarcie i możliwość realizacja łączącej nas umowy
– art. 6 ust. 1 lit. c RODO realizacja obowiązku prawnego, jaki ciąży na Administratorze, wynikającego z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

12. Administrator stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności oraz RODO.

13. Integralną częścią niniejszej polityki są dedykowane klauzule zamieszczone na stronie www.an54.pl w tym, w szczególności:
– klauzula informacyjna dla osób korzystających z formularza kontaktowego
– klauzula informacyjna dla Pacjentów w dokumentach wypełnianych fizycznie w przychodni.

© Copyright by AN54 Bednarczyk i Sobczak 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.